Cenník

1. Rady a štandardné vyšetrenia

 • Kód 4 20.00 €

  Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému – kontrolné vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, záver. vypísanie receptov, poučenie pacienta.

 • Kód 5 35.00 €

  Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému – kontrolné vyšetrenie na základe symptomatologickej anamnézy vrátane rady a dokumentácie cez deň v sobotu, v nedeľu, počas sviatkov a 31. decembra.

 • Kód 6 40.00 €

  Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému na základe symptomatologickej anamnézy vrátane rady a dokumentácie medzi 19.00-7.00 hod.

 • Kód 8 25.00 €

  Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov. Súčasťou výkonu je anamnéza, opis terajšieho ochorenia, objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, záver, vypísanie receptov,poučenie pacienta

 • Kód 12 10.00 €

  Usmernenie a koordinácia terapeutických patrení počas trvaej opatery telesne, duševne alebo inak závažne postihnutého dieťaťa alebo mladistvého do dosiahnutia 18. roku veku

2. Zhodnotenie zdravotného stavu

 • Kód 15a 15.00 €

  Použitie a vyhodnotenie dotazníka – hlásenie do registra.

3. Návštevy

 • Kód 25 30.00 €

  Návšteva (v pracovnom čase).

 • Kód 26 50.00 €

  Návšteva mimo riadneho pracovného času lekára vykonaná ihneď po výzve z dôvodov ochorenia, vyžaduje sa časový údaj návštevy.

 • Kód 29 50.00 €

  Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22.00–7.00 hodinou.

 • Kód 30 50.00 €

  Príplatok k výkonom pod kódmi 26 a 29 za návštevu vyžiadanú a vykonanú v sobotu, v nedeľu, počas sviatkov a 31. decembra.

4. Telefonické konzultácie

 • Kód 35 10.00 €

  Poskytnutie odpovede Poskytovateľa (zdravotníckeho pracovníka) inému lekárovi (zdravotníckemu pracovníkovi) na základe telefonickej konzultácie.

5. Zotrvávanie pri pacientovi

 • Zotrvávanie pri pacientovi môže vykazovať ošetrujúci lekár za prvú skončenú polhodinu a za každú ďalšiu začatú polhodinu zotrvávania pri pacientovi. Netýka sa zotrvávania lekára pri pacientovi pri výkonoch realizovaných v rámci ústavnej a jednodňovej starostlivosti.

 • Kód 40 20.00 €

  Cez deň (za každú začatú polhodinu).

 • Kód 41 40.00 €

  V noci medzi 20.00 – 7.00 hodinou (za každú začatú polhodinu). Zotrvávanie pri pacientovi sa nemôže vykazovať pri ošetrovaní pacienta v ambulancii a v súvislosti s ambulantne podanou anestéziou.

6. Podrobné prehliadky - vyšetrenia

 • Kód 60 35.00 €

  Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút).

 • Kód 60a 50.00 €

  Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane zhodnotenia výsledkov laboratórnych a prístrojových vyšetrení, súčasťou je aj kompletná lekárska správa.

 • Kód 63 20.00 €

  Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, žiadaniek, poučenie pacienta.

7. Príplatky pri sťaženom výkone

 • Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo postihnutého, b) dieťa vo veku do piatich rokov sa môže k výkonom pod kódmi 4 až 6, 8, 60, 61, 62 a 63 vykazovať nasledujúci príplatok:

 • Kód 64 7.00 €

  Pri výkonoch pod kódmi 4 až 8.

 • Kód 66 16.00 €

  Pri výkone pod kódom 60.

8. Predpisovanie, písomné oznámenia, potvrdenia

 • Kód 71a 9.00 €

  Hlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiadúcich účinkov lieku, hlásenie potransfúznej reakcie.

 • Kód 73 15.00 €

  Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni Európskej únie.

 • Kód 75a 15.00 €

  Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť.

 • Kód 78 40.00 €

  Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia (napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a pod.)

9. Preventívne prehliadky u dospelých

 • Kód 160 80.00 €

  Základná preventívna prehliadka. Výkon obsahuje komplexné vyšetrenie v rámci základnej preventívnej prehliadky vrátane prehliadky v rámci prevencie kardiovaskulárnych chorôb.

 • Kód 160a 80.00 €

  Prehliadky študentov a pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je riziko ohrozenia chorobou z povolania, priemyselnou otravou alebo iným poškodením zdravia (riziková práca). Škodliviny sú uvedené v Zozname chorôb z povolania, za každú prehliadku.

10. Odber krvi, injekcie, transfúzie, infiltrácie, implantácie a odobratie sterov

 • Kód 250a 10.00 €

  Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu

 • Kód 250b 15.00 €

  Odber krvi do uzavretého systému alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu.

 • Kód 252 10.00 €

  Intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia.

 • Kód 253 10.00 €

  Intravenózna injekcia

 • Kód 258 6.00 €

  Odobratie kapilárnej krvi.

 • Kód 260 15.00 €

  Zavedenie katétra do periférnej cievy

 • Kód 271 20.00 €

  Intravenózna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút.

 • Kód 272 30.00 €

  Intravenózna infúzia v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš.

 • Kód 285 15.00 €

  Odber krvi zo žily, najmenej 200 ml krvi.

11. Špecializované vyšetrenia v gastroenterológii, kardiológii a telovýchovnom lekárstve

 • Kód 5702 20.00 €

  Elektrokardiografické (EKG) vyšetrenie, štandardné 12 - zvodové snímanie

 • Kód 5715 30.00 €

  24 - hodinové monitorovanie tlaku krvi - naloženie a zosnímanie.

 • Kód 5716 30.00 €

  Počítačové vyhodnotenie dlhodobého monitorovania tlaku krvi a zhodnotenie nálezu lekárom.

 • Kód 3525 20.00 €

  Kompletný dôkaz základných patologických súčastí moču, za každú vzorku od pacienta.

Výkony s úhradou pacienta bez ohľadu na zdravotné poistenie

1. Vyšetrenia a potvrdenia

(hradené pacientom bez ohľadu na existenciu zdravotného poistenia)
 • Kód Z02.0 20.00 €

  Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov (predškolské zariadenia, školy, jasle a pod.).

 • Kód Z02.1 40.00 €

  Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania).

 • Kód Z02.4 40.00 €

  Vyšetrenie na vodičský preukaz.

 • Kód Z02.6 50.00 €

  Vyšetrenie pre poisťovňu.

 • Kód Z02.7 10.00 €

  Vypracovanie lekárskeho potvrdenia na základe vyšetrení, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (napr. Z02.0, Z02.1, Z02.4, Z02.6 a podobne).

 • 20.00 €

  Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania zo strany žiadateľa - k výkonu č. Z02.7.

 • Kód Z02.8 30.00 €

  Iné vyšetrenia na administratívne účely (napr. o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát, pred študijným pobytom v zahraničí, pred prácou v zahraničí, pred nástupom na špecializačný kurz a pod.).

 • 10.00 €

  Vystavenie náhradných hlásení, iných tlačív za ktoré sa platí priama úhrada (pri strate) bez nutnosti ich opätovného vypracovania.

 • 50.00 €

  Vystavenie stanoviska pre potreby občiansko-právneho, trestno-právneho alebo správneho konania

 • 2.00 €

  Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (bez ohľadu na počet strán)

 • 30.00 €

  Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta (ak to nie je na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a osôb oprávnených žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta podľa zákona č. 578/2004 Z.z. (bez ohľadu na počet strán)

 • 1.00 €

  Vyhotovenie fotokópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta na základe žiadosti pacienta (cena za 1 stranu A4, čiernobiela). V prípade, že si scan vyhotoví pacient použitím svojho zariadenia sám, poplatok sa neúčtuje.

2. Poradenské výkony na výslovnú žiadosť pacienta s priamou úhradou pacienta

 • 40.00 €

  Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu

 • 40.00 €

  Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti (vrátane vystavenia zdravotného preukazu)

 • 40.00 €

  Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov (napr. SBS služby, práca v noci alebo práca vo výškach)

 • 10.00 €

  Vystavenie potvrdenia o práceneschopnosti pacienta pre zamestnávateľa so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia SR

 • 5.00 €

  Vyšetrenie moču (chemické vyšetrenie, kvantitatívna baktériúra) na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 5.00 €

  Vyšetrenie krvi na žiadosť pacienta pri poskytovaní neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 5.00 €

  Výtery na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 5.00 €

  Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 20.00 €

  Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia pred cestou do zahraničia a pod.

 • 20.00 €

  EKG vyšetrenie s popisom na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 10.00 €

  Laboratórne prístrojové vyšetrenie - Vyšetrenie CRP, INR, iné POCT vyšetrenie na žiadosť pacienta pri poskytovaní neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 30.00 €

  TK Holter (24 hodinové meranie tlaku) na vlastnú žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 10.00 €

  Vyšetrenie skrytého krvácania - FOB test na vlastnú žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 10.00 €

  Cestovné za 1 km pri ošetrení pacienta v domácom prostredí na výslovnú žiadosť pacienta

Spracovaný v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z..

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
MEDI-PARMA s. r. o.
sídlo: Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
IČO: 36 503 916, DIČ: 2021978431
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16034/P
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Peter Makara, konateľ a MUDr. Niké Makarová, konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Prešovským samosprávnym krajom zo dňa 20.04.2009, č. 2417/2009/OZ-JUR
Bankové spojenie: SK72 0900 0000 0004 6375 5610
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Vysvetlivky:
Stĺpec s názvom „cena“ obsahuje zmluvnú cenu výkonu/služby poskytovateľa v eurách, vypočítanú v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. – tento údaj súčasne predstavuje cenu výkonu v prípade, že výkon nie je uhrádzaný zo zdravotného poistenia a pacient o výkon/službu poskytovateľa požiada. Ide teda o zmluvnú cenu medzi poskytovateľom a pacientom (nie je to cena, ktorú za výkon preplácajú zdravotné poisťovne).
Stĺpec s názvom „cena VšZP“, stĺpec s názvom „cena Dôvera“ a stĺpec s názvom „cena UNION“ obsahuje informáciu v akom pomere je daný výkon/služba hradený/á danou poisťovňou.

Uvedený zoznam výkonov a ich ceny sa použije aj:

 • Na situácie, ak je výkon/služba poskytnutá v súvislosti s neindikovanou zdravotnou starostlivosťou, o ktorú pacient písomne požiadal poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
 • V prípade výkonov, ktoré sa poskytujú pacientovi, ktorý má síce verejné zdravotné poistenie, ale ktorý si na základe svojej žiadosti všetky zdravotné výkony hradí sám (poskytovateľ neúčtuje/nevykazuje zdravotnej poisťovni za tohoto pacienta výkony ktoré realizoval);
 • V prípade výkonov pacientovi, ktorý má dlh na zdravotnom poistení či iné záväzky voči zdravotnej poistovni, v dôsledku čoho zdravotné výkony v zmysle príslušných právnych predpisov zdravotná poisťovňa poskytovateľovi neuhradí (okrem prípadu neodkladnej zdravotnej starostlivosti);
 • V prípade výkonov pacientovi, ktorý néma verejné zdravotné poistenie v krajinách EÚ.

Účinnosť Cenníka/Zoznamu výkonov od: 1. 1. 2022