Cenník

1. Zhodnotenie zdravotného stavu

 • Kód 15b 6.00 €

  Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom špecializovanej starostlivosti.

2. Telefonické konzultácie

 • Kód 35 5.00 €

  Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie

3. Odber krvi, injekcie, infúzie, infiltrácie, implentácie a odobratie sterov

 • Kód 250a 4.00 €

  Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu .

 • Kód 250x 7.75 €

  Odber krvi (do uzavretého systému), 1 odberová súprava, 1 skúmavka

 • Kód 252 3.50 €

  Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna.

 • Kód 253 5.00 €

  Intravenózna injekcia.

 • Kód 258 3.00 €

  Odobratie kapilárnej krvi.

 • Kód 271 10.00 €

  Intravenózna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút.

 • Kód 272 14.00 €

  Intravenózna infúzia v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš.

4. Psychiatria

 • Kód 820 40.00 €

  Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrene, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu(ov) a lekárskej správy). Výkon môže vykazovať lekár u pacienta len raz.

 • Kód 821 40.00 €

  Potrebné psychiatrické vyšetrenie pred začatím liečby (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy).

 • Kód 822 15.00 €

  Kontrolné psychiatrické vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.

 • Kód 825 20.00 €

  Kontrolné vyšetrenie a dispenzárna starostlivosť vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie a liečba psycho-patologicky definovaného chorobného obrazu vzťahujúceho sa na príslušný syndróm pomocou verbálnej intervencie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta.

 • Kód 827 20.00 €

  Psychiatrické vyšetrenie pri nastavovaní na metadon (alebo substitučnú liečbu) so zhodnotením doplňujúcich somatických nálezov.

 • Kód 830 15.00 €

  Zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzných alebo od iných, k chorému vzťahovo významných osôb a poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou psychicky chorého.

 • Kód 837 7.50 €

  Podávanie substitučnej liečby pri liečbe závislosti psychoaktívnej látky.

 • Kód 840 50.00 €

  Zisťovanie biografickej anamnézy vo vzťahu k psychopatológii dieťaťa alebo mladistvého pri zapojení osoby (osôb), ktorá je s ním v kontakte a (alebo) v príbuzenskom vzťahu, pri zohľadnení vývinových psychologických hľadísk, s písomným záznamom, prípadne aj počas viacerých návštev (trvanie najmenej 45 minút).

5. Psychoterapia

 • Kód 855 15.00 €

  Nácvikové postupy (autogénny tréning, relaxačná liečba podľa Jacobsona) v rámci individuálnej liečby vrátane verbálnych intervencií a zaškolenia pacienta do metódy, za cvičebný postup (trvanie najmenej 25 minút).

 • Kód 867 50.00 €

  Individuálna psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 50 minút). Výkon sa môže vykazovať samostatne.

 • Kód 868 12.50 €

  Skupinová psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 50 minút). Výkon sa môže vykazovať samostatne.

 • Kód 870 27.50 €

  Rodinná psychoterapia. Viac ako 25 sedení len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára (trvanie najmenej 90 minút).

Výkony s úhradou pacienta bez ohľadu na zdravotné poistenie

1. Vyšetrenia a potvrdenia

(hradené pacientom bez ohľadu na existenciu zdravotného poistenia)
 • Kód Z02.0 20.00 €

  Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov (predškolské zariadenia, školy, jasle a pod.).

 • Kód Z02.1 35.00 €

  Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania).

 • Kód Z02.4 35.00 €

  Vyšetrenie na vodičský preukaz.

 • Kód Z02.6 50.00 €

  Vyšetrenie pre poisťovňu.

 • Kód Z02.7 5.00 €

  Vypracovanie lekárskeho potvrdenia na základe vyšetrení, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (napr. Z02.0, Z02.1, Z02.4, Z02.6 a podobne).

 • 20.00 €

  Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania zo strany žiadateľa - k výkonu č. Z02.7.

 • 50.00 €

  Kompletné vyšetrenie po požití návykovej látky vrátane laboratórnych testov

 • 10.00 €

  Vystavenie náhradných hlásení, iných tlačív za ktoré sa platí priama úhrada (pri strate) bez nutnosti ich opätovného vypracovania.

 • 50.00 €

  Vystavenie stanoviska pre potreby občiansko-právneho, trestno-právneho alebo správneho konania

 • 2.00 €

  Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (bez ohľadu na počet strán)

 • 30.00 €

  Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na základe žiadosti pacienta (ak to nie je na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a osôb oprávnených žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta podľa zákona č. 578/2004 Z.z. (bez ohľadu na počet strán)

 • 50.00 €

  Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie v cudzom jazyku (bez ohľadu na počet strán)

 • 1.00 €

  Vyhotovenie fotokópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta na základe žiadosti pacienta (cena za 1 stranu A4, čiernobiela). V prípade, že si scan vyhotoví pacient použitím svojho zariadenia sám, poplatok sa neúčtuje.

 • 20.00 €

  Bodové ohodnotenie úrazu

 • 30.00 €

  Vystavenie lekárskeho nálezu/posudku pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z.

2. Poradenské výkony na výslovnú žiadosť pacienta s priamou úhradou pacienta

 • 10.00 €

  Konzultácia s pacientom alebo jeho zákonným zástupcom na jeho výslovnú žiadosť bez vyšetrenia pacienta v ambulancii za každých 10 minút

 • 5.00 €

  Vyšetrenie moču (chemické vyšetrenie, kvantitatívna baktériúra) na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 5.00 €

  Vyšetrenie krvi na žiadosť pacienta pri poskytovaní neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 5.00 €

  Výtery na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 5.00 €

  Vyšetrenie hladiny cukru v krvi glukomerom na žiadosť pacienta pri neindikovanej zdravotnej starostlivosti

 • 30.00 €

  Ošetrenie pacienta v domácom prostredí na výslovnú žiadosť pacienta

 • 1.00 €

  Cestovné za 1 km pri ošetrení pacienta v domácom prostredí na výslovnú žiadosť pacienta

Spracovaný v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z..

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
MEDI-PARMA s. r. o.
sídlo: Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
IČO: 36 503 916, DIČ: 2021978431
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16034/P
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Peter Makara, konateľ a MUDr. Niké Makarová, konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Prešovským samosprávnym krajom zo dňa 20.04.2009, č. 2417/2009/OZ-JUR
Bankové spojenie: SK72 0900 0000 0004 6375 5610
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Vysvetlivky:
Stĺpec s názvom „cena“ obsahuje zmluvnú cenu výkonu/služby poskytovateľa v eurách, vypočítanú v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. – tento údaj súčasne predstavuje cenu výkonu v prípade, že výkon nie je uhrádzaný zo zdravotného poistenia a pacient o výkon/službu poskytovateľa požiada. Ide teda o zmluvnú cenu medzi poskytovateľom a pacientom (nie je to cena, ktorú za výkon preplácajú zdravotné poisťovne).
Stĺpec s názvom „cena VšZP“, stĺpec s názvom „cena Dôvera“ a stĺpec s názvom „cena UNION“ obsahuje informáciu v akom pomere je daný výkon/služba hradený/á danou poisťovňou.

Uvedený zoznam výkonov a ich ceny sa použije aj:

 • Na situácie, ak je výkon/služba poskytnutá v súvislosti s neindikovanou zdravotnou starostlivosťou, o ktorú pacient písomne požiadal poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
 • V prípade výkonov, ktoré sa poskytujú pacientovi, ktorý má síce verejné zdravotné poistenie, ale ktorý si na základe svojej žiadosti všetky zdravotné výkony hradí sám (poskytovateľ neúčtuje/nevykazuje zdravotnej poisťovni za tohoto pacienta výkony ktoré realizoval);
 • V prípade výkonov pacientovi, ktorý má dlh na zdravotnom poistení či iné záväzky voči zdravotnej poistovni, v dôsledku čoho zdravotné výkony v zmysle príslušných právnych predpisov zdravotná poisťovňa poskytovateľovi neuhradí (okrem prípadu neodkladnej zdravotnej starostlivosti);
 • V prípade výkonov pacientovi, ktorý néma verejné zdravotné poistenie v krajinách EÚ.

Účinnosť Cenníka/Zoznamu výkonov od: 1. 1. 2022